دومين.CHURCH

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.church دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید32,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال32,50 $

.church دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید31,25 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال31,25 $

.church دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید30,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال30,00 $
.CHURCH tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .CHURCH top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .CHURCH domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .CHURCH دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : church
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 5 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 2
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No