دومين.LIVE

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller3.99 $ Premium3.49 $ Platinum2.99 $

.live دامنه Reseller

  Register3,99 $
  تمدید26,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,00 $

.live دامنه Premium

  Register3,49 $
  تمدید25,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال25,00 $

.live دامنه Platinum

  Register2,99 $
  تمدید24,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال24,00 $
.LIVE tld is the دامنه های لایف استایل و زندگی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .LIVE top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .LIVE domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های لایف استایل و زندگی names. Become .LIVE دامنه های لایف استایل و زندگی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : live
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : No