دومين.LOL

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1.99 $ Premium1.89 $ Platinum1.79 $

.lol دامنه Reseller

  Register1,99 $
  تمدید26,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال26,00 $

.lol دامنه Premium

  Register1,89 $
  تمدید25,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال25,00 $

.lol دامنه Platinum

  Register1,79 $
  تمدید23,60 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال23,60 $
.LOL tld is the دامنه های خرید/فروش. Domain Name API offers free resellers program domain names with .LOL top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .LOL domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خرید/فروش names. Become .LOL دامنه های خرید/فروش name reseller.

ثبت دامنه
TLD : lol
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : No
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 35 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 180 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : Yes