دومين.MONSTER

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller1.99 $ Premium1.89 $ Platinum1.79 $

.monster دامنه Reseller

  Register1,99 $
  تمدید11,90 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال11,90 $

.monster دامنه Premium

  Register1,89 $
  تمدید11,44 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال11,44 $

.monster دامنه Platinum

  Register1,79 $
  تمدید10,80 $
  بازیابی90,00 $
  انتقال10,80 $
.MONSTER tld is the دامنه های آمریکایی. Domain Name API offers free resellers program domain names with .MONSTER top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .MONSTER domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های آمریکایی names. Become .MONSTER دامنه های آمریکایی name reseller.

ثبت دامنه
TLD : monster
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 3
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 10
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : No
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : -20 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : -44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -20 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 60 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 0 روز
بروزرسانی مطلق : No