دومين.ORGANIC

نمایندگی رایگان دامنه

Reseller12.99 $ Premium11.99 $ Platinum11.49 $

.organic دامنه Reseller

  Register12,99 $
  تمدید71,50 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال71,50 $

.organic دامنه Premium

  Register11,99 $
  تمدید68,75 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال68,75 $

.organic دامنه Platinum

  Register11,49 $
  تمدید66,00 $
  بازیابی85,00 $
  انتقال66,00 $
.ORGANIC tld is the دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها. Domain Name API offers free resellers program domain names with .ORGANIC top level domain. As a client of Domain Name API, you will have the opportunity to register a .ORGANIC domain name. Domain Name API is as an ICANN accredited Registrar which guarantees the highest quality of management of your domain names registered with our reseller panel. Take advantage for دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها names. Become .ORGANIC دامنه های خورد و خوراک و نوشیدنی ها name reseller.

ثبت دامنه
TLD : organic
کشور : Api
کمترین کاراکتر : 1
بیشترین کاراکتر : 63
کمترین زمان ثبت : 1 سال
بیشترین زمان ثبت : 10 سال
کمترین تعداد مجاز NS : 0
بیشترین تعداد مجاز NS : 13
گزینه IDN : Yes
پشتیبانی انتقال : Yes
پشتیبانی حالت بروزرسانی : No
مدارک ضروری : No
پشتیبانی ایمیل FOA : No
مدت های ثبت دامنه
مدت های ثبت دامنه : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 سال
Renewal Periods : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 سال
پیش ثبت نام دامنه : 0 روز
دوره محاسبه دامنه : -5 روز
مدت پایان دامنه : 1 روز
مدت خطا آفرینی دامنه : 44 روز
مدت پرداخت های دامنه : -61 روز
مدت بازیابی فایل های حذف شده : 30 روز
مدت انتظار حدف فایل ها : 5 روز
بروزرسانی مطلق : Yes